Industri och miljö

Till att börja med så är Energieffektivsering i industrin viktigt. Det är en väldigt stor andel av vår totala energianvändning som har att göra med industrin och det kan inte betraktas som att den är på nedgång.

Energianvändning

Utsläpp av svaveldioxid  är något som kraftigt har minskat i Sverige men det har samtidigt blivit väldigt tydligt att de största problemen hänger ihop med industrins utsläpp. Här beskriver Ekonomifakta/Svaveldioxid mer.

svaveldioxid

Avloppsvatten  från industrin är också ett viktigt problem.

Inom industrin används ett stort antal kemiska ämnen som kan spridas till miljön via utsläpp till luft och vatten eller som avfall. En del av dem är skadliga för miljön. Karakterisering av industriella avloppsvatten (KIU) är ett hjälpmedel för att avgöra om ett avloppsvatten innehåller sådana ämnen.

punktutslapp

Det som tillverkas på en industri kan påverka miljön. En industri kan också påverka miljön direkt på den plats den ligger, och på flera olika sätt. Det är genom utsläpp till luften eller till vattnet, genom att den bullrar, genom förorening av marken. Därför krävs tillstånd eller anmälan för verksamheter som påverkar miljön.

Naturvårdsverket: Inudstri tar upp industrins olika påverkan.

Tusentals döda i tidernas värsta industriolycka

Frätande syra läckte ut på industri i Avesta

Dramatisk ökning av svåra olyckor i industrin

 

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teknikprocessen

En steg för steg beskrivning, en process för ett allmänt teknikutvecklingsprojekt blir normalt sett ganska lång med många steg. Följande exempel är absolut sådant:

 • · MarknadsundersökningSpiral_design_process
 • · Behovsanalys
 • · Målgruppsanalys (Obligatoriskt)
 • · Idéskisser
 • · Kravspecifikation (Obligatoriskt)
 • · Materialanalys (Obligatoriskt)
 • · Tillverkningsmetod (Obligatoriskt)
 • · Beräkningar
 • · Livscykelanalys
 • · Riskanalys
 • · Ritningar (Obligatoriskt)
 • · Prototyp
 • · Presentationsritningar
 • · Marknadsföring

drill-444493_960_720Genom att se att bara vissa saker markerats som obligatoriska så minskar dock antalet steg. Det är absolut så att för ett litet projekt så finns det många fördelar med att inte ha för många steg, då många steg gör att det tar lång tid. Vad man kan ytterligare kan se är att målgruppsanalys och behovsanalys kan skrivas in i kravspecifikationen. Sedan kan man ha en gemensam beskrivning som omfattar: materialanalys, tillverkningsmetod, beräkningar och riskanalys. Kvar blir då följande lista:

 • Kravspecifikation (word-dokument)desgnDocument
 • Beskrivning (word-dokument)
 • Ritningar (SketchUp filer)

Eventuellt lägger man till en frivillig powerpoint som summerar de två word-dokumenten, visar upp viktiga bilder från SketchUp och tar med den icke-obligatoriska marknadsföringen.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Centralt innehåll Teknik1

Det centrala innehållet för kursen i Teknik 1:

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
 • Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.
 • Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.
 • Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.
Posted in Uncategorized | 1 Comment

3D Cad -> 2D ritning

AutoCad Inventor är ett kraftfullt verktyg för att göra tredimensionella ritningar och det kan sedan också användas för att sätta ihop delar, skapa animeringar, prova hållfasthetslärar mm. En av de viktigaste delarna med verktyget är dock möjligheten att skapa 2D ritningar som en verkstad kan använda. Väldigt stora delar av vår produktion baserar sig fortfarande på 2D.

Ett föremål, en inventor part (detalj1.ipt) av nedanstående slag:

Detal1ipt

Ett sådant föremål kan med enkelhet vara en grund för att i inventor snabbt skapa en 2D ritning.

Detal1dwg

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Studiebesöksuppgift – SKF

ball_bearing

Denna uppgift har som fokus att förstå beredning men för att göra detta måste du skaffa en hel del extra information om företaget, SKF.

Vi har tidigare tagit upp teknikprocessen med fokus på konstruktionsprocessen. Där beskrivs den vardagen för exempelvis en konstruktör av nästa generations rullager. Vilka arbetsuppgifter ingår i vilken ordning behöver man tänka på olika saker som påverkar produkten.

Nedan demonstreras hur stora delar av teknikprocessen är kopplade till produktionen av det som ska skapas. Begreppet beredning används för de aktiviteter som behövs för att koppla samman det två processerna.

IMG_1442

Beredning omfattar sådant som produktionsflöde, materialstyrning, produktionsmetoder. Informationen skaffas i huvudsak via internet både och före och efter studiebesöket men utnyttja sen studiebesöket för att riktigt förstå. Följande lista ska hjälpa dig att få tag på det du behöver.

 1. Företagsinformation: storlek på företaget, omsättning, antal anställda, på vilka platser finns företagets tillverkning, underleverantörer,
 2. Produktinformation: vilka sorter, vilka olika typer, vilka storlekar, hur är de uppbyggda, hur ser de ut, vad används de till
 3. Funktioner: vilka slags olika arbetsuppgifter finns inom företaget, SKF? Produktion (var görs olika delar till kullagren),  lagerbyggnader, kontor för kalkylering, planering samt ledning mm (se lista i boken)
 4. Beredning: förstå vad som görs som förberedelse för tillverkning, hur det görs och vilka dokument etc. som behövs
 5. Produktionsflödet: i vilken ordning sker tillverkningen, vad behövs för material och när, vilka maskiner och verktyg behövs.
 6. Materialstyrningen: Hur stora mängder av olika material behövs, vilka lager och reserver behövs, hur sköts leveranser
 7. Produktionsmetoder: Beskriv alla produktionsmetoder som används, helst på mer detaljerad nivå än svarvning, fräsning, slipning.
 8. Kvalitetssäkring: Tester, kontroller, mätningar för att veta hur bra det blir. Statistik dokumentation och uppföljning för att se hur det förändras.

686px-Spherical-roller-bearing_double-row_din635-t2_120.png

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CSS

Varför CSS? När taggar som <font> och attribut för färg dök upp i HTML 3.2 specifikationen så blev arbetet både med att skapa och underhålla stora webplatser oerhört stort. När någon liten färg eller fontförändring bestämdes kunde det röra sig om 100-tals html-sidor som blev berörda och det blev förstås väldigt dyrt att genomföra. Med CSS kan detta beskrivas på ett enda ställe och företaget får möjligheten att på ett snabbt och enkelt sätt förändra inramningen för stora mängder information på ett sätt som överenstämmer med en aktuell kampanj eller policyförändring.

cssreason

CSS selectors! det är den del av syntaxen som talar om vad som ska ges ett visst utseende.

 • h1, p, div, table, …. refererar direkt vissa typer av taggar
 • xxx.klassnamn, .klassnamn och senare i olika taggar: class=”klassnamn” är det viktigaste sättet att fristående peka ut vissa taggar.
 • #idnamn kombinerat id=”idnamn” fungerar rätt likt ovanstående.

Därutöver kan man sätta olika selektorer efter varandra

 • “table li h1” och liknande upplägg med blanksteg emellan bildar som ett snitt där man pekar ut h1 i li i table.
 • “table, li, h1” och liknande upplägg bildar som en union och skapar utpekande av antingen table eller li eller h1.

Läs mer under css selectors reference.

Varje selektor ges sedan ett antal par av property/egenskap – value/värde.

propertyvalue

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svarvning och fräsning

LathePartsNingbo_1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

China_Precision_turning_lathe_products2012327816045

Precision turning: http://www.ecvv.com/product/3683141.html

highStrengthBolts160503

High strength bolts: http://www.tradekorea.com/product/detail/P289607/high-strength-bolts-nuts.html

Steel_Engraving_Deep

http://www.datron.com/applications/engraving-steel.php

MillingExampleAhbaba

http://www.alibaba.com/product-detail/Custom-made-High-quality-Milling-machine_60155949630.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment